TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ ” HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SÁNG- XANH-SẠCH-ĐẸP” ĐÁP ỪNG NHU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trường mầm non Dinh Bà ” Hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp” đáp ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Tân Hộ Cơ.

 

 

 

IMG_1608207673781_1609575187986

 

 

 

 

IMG_1608207673834_1609575197204