THÔNG BÁO NGHỈ TẾT TÂN SỬU CỦA TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ

UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN DINH BÀ               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/TB-MNDB

 

                  Tân Hồng, ngày 25 tháng 01  năm 2021

 

                                                                          THÔNG BÁO

                                                     Về việc Nghỉ Tết Âm lịch (Tân Sửu 2021)   

                                                                              ———-

Thực hiện Công văn số 12/VP-HC ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng HĐND&UBND huyện Tân Hồng, về việc thực hiện và triển khai việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục từ nay đến Tết Âm Lịch Tân Sửu;

Thực hiện Theo công văn số 11/PGDĐT ngày 05 tháng 01 năm2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Hồng, về việc nghỉ tết Âm lịch Tân Sửu và triển khai việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục từ nay đến Tết Âm Lịch Tân Sửu.

Trường mầm non Dinh Bà Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch Tân Sửu năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau:

1. Tất cả Viên chức và người lao động nghỉ 11 ngày liên tục, từ ngày 06 tháng 02 năm 2021 đến ngày 16 tháng 02 năm 2021 (tức từ ngày 26 tháng chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2. Một số việc cần lưu ý trong thời gian nghỉ tết:

a/. Tổ chức các hoạt động mừng xuân:

Các hoạt động mừng xuân phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phòng GDĐT tại Công văn số 1591/PGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục từ nay đến Tết Âm Lịch Tân Sửu.

Viên chức và người lao động chấp hành tốt ATGT và không tham gia đánh bạc bằng mọi hình thức.

b/. Treo cờ Tổ quốc và phân công trực:

Tất cả CBGVNV tuyên truyền gia đình và người thân treo cờ Quốc kỳ trong những ngày nghỉ tết. Bộ phận chuyên môn và các tổ khối đôn đốc, hướng dẫn thành viên treo cờ Tổ quốc đúng qui định.

Phân công viên chức và người lao động cơ quan điểm chính để bảo vệ cơ quan.

c/. Trong thời nghỉ Tết, nếu có sự việc đột xuất xảy ra, CBGVNV báo cáo nhanh qua bà Võ Thị Thi, Hiệu trưởng Trường mầm non Dinh Bà, số điện thoại 0919560680 và email: mndinhba.tanhong.dt@gmail.com

3. Các tổ khối có phân công từng thành viên vệ sinh trường lớp và bảo vệ an toàn tài sản nhà trường trong những ngày nghỉ.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu CBGVNV thực hiện tốt Thông báo này./.

Nơi nhận:                    HIỆU TRƯỞNG
– PGDĐT tân hồng (báo cáo);

– Đảng ủy, UBND xã (báo cáo);

– CBGVNV (thực hiện)

– Lưu: VT.

 
                      Võ Thị Thi