THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT TÂN SỬU TRƯỜNG MẦM NON DINH BÀ

UBND HUYỆN TÂN HỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN DINH BÀ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11/TB-MNDB

 

                  Tân Hồng, ngày 25 tháng 01  năm 2021

 

                                                                                     THÔNG BÁO

                                                     Về việc phân công viên chức và người lao động

                                                             trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

                                                                                _______________

 

 

Thực hiện Công văn số 42/UBND-HC ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

Thực hiện Theo công văn số 11/PGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Hồng, về việc nghỉ tết Âm lịch Tân Sửu và triển khai việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục từ nay đến Tết Âm Lịch Tân Sửu.

Trường mầm non Dinh Bà Thông báo về việc phân công viên chức và người lao động trực tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, cụ thể:

  1. Lịch trực:
TT Thời gian Họ tên Chức vụ
01 Ngày 06/02/2021

(25 tháng chạp)

Võ Thị Bé Loan

Nguyễn Thúy Vy

Giáo viên

Giáo viên

02 Ngày 07/02/2021

(26 tháng chạp)

Nguyễn Thị Linh

Bùi Thị Kim Hưng

Giáo viên

Giáo viên

03 Ngày 08/02/2021

(27 tháng chạp)

Phạm Thị Hường

Trần Thị Xinh

Giáo viên

Giáo viên

04 Ngày 09/02/2021

(28 tháng chạp)

Phan Thị Hạnh

Nguyễn Thị Kim Liên

Nhân viên

Giáo viên

05 Ngày 10/02/2021

(29tháng chạp)

Võ Thị Đào

Nguyễn Thị Thu Tư

Giáo viên

Giáo viên

06 Ngày 11/02/2021

(30 tháng chạp)

Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Thị Tươi

Giáo viên

Giáo viên

07 Ngày 12/02/2021

(mùng 1 tết)

Võ Thị Thi

Trương Thị Thu

Hiệu trưởng

Giáo viên

08 Ngày 13/02/2021

(mùng 2 tết)

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

09 Ngày 14/02/2021

(mùng 3 tết)

Hồ Thị Bích Giang

Phạm Thị Thu Hà

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

10 Ngày 15/02/2021

(mùng 4 tết)

Huỳnh Thị Ngọc Phúc

Trần Minh Tâm

Nhân viên

Nhân viên

11 Ngày 16/02/2021

(mùng 5 tết)

Võ Thị Cẩm Tú

Trần Thị Thúy Duy

Nhân viên

Nhân viên

2.Báo cáo tình hình trực tết:
Các thành viên trực tết báo cáo tình hình sau ca trực lúc 17 giờ của ngày trực qua Zalo nhóm hội đồng. Nếu có việc đột xuất báo cáo qua bà Võ Thị Thi, Hiệu trưởng Trường mầm non Dinh Bà, số điện thoại 0919560680 và email: mndinhba.tanhong.dt@gmail.com

Trên đây là Thông báo về việc phân công viên chức và người lao động trực tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Trường mầm non Dinh Bà./.

Nơi nhận:                               HIỆU TRƯỞNG
– UBND huyện (báo cáo);

– PGDĐT tân hồng (báo cáo);

– Đảng ủy, UBND xã (báo cáo);

– CBGVNV (thực hiện)

– Lưu: VT.

 
                                Võ Thị Thi