Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 trường mầm non Dinh Bà

UBND HUYỆN TÂN HỒNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN DINH BÀ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 152a/KH-MNDB                                      Tân Hộ Cơ, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

                                                    KẾ HOẠCH
                       Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới
                 và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1408/KH-PGD, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020;

Trường mầm non Dinh Bà xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 đến các đơn vị trường học như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ
chức và đoàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng các mục tiêu cần đạt được của
công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

– Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới v
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động
nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới v
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

– Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại
cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục v
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm
công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

– Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm
hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc bạo
lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả,
tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông.

     II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Chủ đề Tháng hành động năm 2020

“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

  1. Các thông điệp

– Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2020.

– Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

– Bạo lực là vi phạm pháp luật.

– Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị xâm hại.

– Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội nghiêm trọng.

  1. Thời gian thực hiện

Từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2020.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới
là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền
thông đẩy mạnh các hoạt động nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về
thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Với chủ đề chính
năm 2020 đã nêu trên, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động sau:

– Tổ chức tuyên truyền các chủ đề, thông điệp và hoạt động của Tháng hành
động năm 2020 trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại đơn vị trường học.

– Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ,
thể thao về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2020.

– Viết tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động năm 2020 đăng trên
website của đơn vị.

    IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các hoạt động triển khai thực hiện lồng ghép của các trường sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị.

    V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm

  1. Phó hiệu trưởng

Tổ chức tuyên truyền cho CB-GV-NV nắm

  1. Giáo viên, nhân viên

Thực hiện tốt theo nội dung kế hoạch

Trên đây Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 của Trường mầm non Dinh Bà./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– UBND huyện (b/c);

– PGDĐT Tân Hồng (b/c);

– CB-GV-NV ( thực hiện);                                                                 Võ Thị Thi

– Lưu: VT.