KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM” CẤP TRƯỜNG Năm học: 2019- 2020

PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN DINH                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc               

Số: 19/KHCM-MNDB                           Tân Hộ Cơ, ngày  04 tháng 02 năm 2020

               KẾ HOẠCH HỘI THI THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM

                                            Năm học: 2019- 2020

Căn cứ vào Hướng dẫn Số 29/HD-SGDĐT- STC ngày 1 tháng 10 năm 2014 về việc thực hiện nội dung và mức chi các kỳ thi, hội thi và hoạt động của nghành giáo dục từ năm 2014-2015.

Căn cứ kế hoạch số 01/KHCM-MNDB ngày 27 tháng 08 năm 2019 của Trường Mầm non Dinh Bà về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 08 /KH-MNDB, ngày 10 tháng 09 năm 2019 của Trường Mầm non Dinh Bà về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch các hội thi trong năm học 2019- 2020;

Nay bộ phận chuyên môn trường Mầm non Dinh Bà lập kế hoạch tổ chức hội thi “Thiết bị đồ dùng dạy học tự làm” năm học 2019 – 2020 như sau:

     I.MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

– Khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

– Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình học cụ và sử dụng đồ dùng dạy học;

– Xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

– Tuyển chọn những bộ đồ dùng dạy học tự làm đạt kết quả xuất sắc để nhân rộng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm đồ dùng tự học hoặc giới thiệu tham dự các hội thi cấp cao.

– Là tiêu chí để xét thi đua cho cá nhân và tập thể các tổ chuyên môn trong nhà trường.

  1. Yêu cầu:

– Huy động được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia;

– Hội thi phải trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức hội thi của các tổ chuyên môn;

– Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên.

     II.ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

      1.Đối tượng:

Tất cả giáo viên đều dự thi ít nhất 01 đồ dùng dạy học có chất lượng.

     2. Nội dung thi:

Tổng điểm tối đa là 20 điểm theo các tiêu chí sau:

-Tính sư phạm (8 điểm)

-Tính khoa học, kĩ thuật (4 điểm)

-Tính thẩm mỹ (4 điểm)

-Tính kinh tế (2 điểm)

-Tính hiệu quả (2 điểm)

    3. Thể lệ:

– Sản phẩm dự thi bao gồm các đồ dùng dạy học tự làm như :

+ Thiết bị, mô hình;

+ Bản vẽ, tranh ảnh;

– Thời gian bắt đầu làm đồ dùng căn cứ theo kế hoạch đến hết ngày qui định mang sản phẩm lên dự thi.

– Chấm điểm đồ dùng dự thi sẽ dựa vào các tiêu chuẩn qui định mà xếp giải đồ dùng dạy học tự làm cho các cá, nhân tập thể.

   * Các sản phẩm phải đạt các tiêu chuẩn sau:

– Sư phạm (8 điểm): Đảm bảo phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, phù hợp nội dung và điều kiện cụ thể của địa phương; giúp cho giáo viên truyền thụ kiến thức khoa học, chính xác; giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và khắc sâu kiến thức, gây hứng thú học sinh học tập.

– Khoa học kỹ thuật công nghệ (4 điểm): Đảm bảo nguyên lý cấu tạo, đơn giản khi lắp ráp, vận hành, bền chắc chắc, an toàn khi sử dụng.

– Thẩm mỹ (4 điểm):  Kích thước, hình thức, màu sắc đẹp, hài hoà, tác động mạnh đến nhận thức học sinh.

– Kinh tế (2 điểm): Sử dụng nguyên vật liệu rẽ tiền, giá thành hạ, có thể phổ biến nhân rộng.

– Hiệu quả sử dụng (2 điểm): Thể hiện tính sáng tạo về nội dung, loại hình, sử dụng được nhiều môn học và nhiều khối.

    4. Hồ sơ dự thi:

– Danh sách tập thể, cá nhân tham gia hội thi thiết bị đồ dùng dạy học tự làm cấp trường (theo mẫu).

– Hai (02) bảng thuyết trình về đồ dùng dạy học mà cá nhân đăng ký dự thi: một (01) bảng kèm theo bộ đồ dùng trưng bày; một (01) bản giữ lại để thuyết minh.

Lưu ý: Nội dung bảng thuyết minh cần nêu mục đích của đồ dùng dạy học; đồ dùng được áp dụng cho lĩnh vực nào, tiết nào, nhóm lớp nào…; cách làm, cách sử dụng, vận hành…

     III. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM THI:

– Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 21/ 02/2020

– Địa điểm: Điểm chính Trường MN Dinh Bà (Ấp Dinh Bà, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

    IV.KINH PHÍ TỔ CHỨC- KHEN THƯỞNG:

   * Kinh phí tổ chức:

– Bánh, nước uống 100.000 đồng

   * Khen thưởng:

– Trích từ kinh phí hoạt động nhà trường.

+ Giải I cá nhân: 150.000 đ

+ Giải II cá nhân: 100.000 đ

+ Giải III cá nhân: 70.000 đ

+ Giải KK cá nhân: 50.000 đ

+ Giải I tâp thể tổ khối: 250.000 đ

+ Giải II tâp thể tổ khối: 200.000 đ

+ Giải III tâp thể tổ khối: 150.000 đ

+ Giải KK tâp thể tổ khối: 100.000 đ

    V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC- BAN GIÁM KHẢO:

    1/ Ban tổ chức:  

Bà: Võ Thị Thi, Hiệu Trưởng, Trưởng ban    

Bà: Hồ Thị Bích Giang,  P.Hiệu trưởng, Phó ban

Bà : Nguyễn Thị Dung,  P.Hiệu trưởng, Thành viên

Bà: Võ Thị Cẩm Tú,  KT, Thành viên

     2/ Ban giám khảo:

Bà: Võ Thị Thi, Hiệu Trưởng, giám khảo

Bà: Hồ Thị Bích Giang,  P.Hiệu trưởng, giám khảo

Bà: Nguyễn Thị Dung, P.Hiệu trưởng, giám khảo

Bà: Võ Thị Cẩm Tú,   KT, Thư ký

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi “Thiết bị đồ dùng dạy học tự làm” cấp trường năm học 2019-2020 của đơn vị trường Mầm non Dinh Bà.

  

 Nơi nhận :                                Duyệt Hiệu trưởng                  Người lập kế hoạch

– Hiệu trưởng (b/c);

– GV (Thực hiện);

– Lưu CM                                          Võ Thị Thi                          Hồ Thị Bích Giang