Hình ảnh các bé tham gia hội thi “Bé vui giao thông và Hội khỏe măng non”cấp huyện

 

Hình ảnh các bé tham dự hội thi ” Bé vui giao thông”

IMG_20190527_104928

 

IMG_20190527_104946

 

IMG_20190527_104950

 

IMG_20190527_104956

 

IMG_20190527_104953

 

Hình ảnh các bé tham gia hội thi “Hội khỏe măng non”

IMG_1558943835236_1558946084134

 

IMG_1558943835294_1558946091006

 

IMG_1558943835396_1558946097192

 

IMG_1558943835950_1558946101467